بازدید اعضای محترم سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان شرقی

با توجه به برنامه های توسعه شرکت و در راستای افزایش همکاری های مشترک با سازمانها ، ارگانها و متولیان حوزه هوشمندسازی ، هیئتی از مدیران نمونه کشوری با محوریت گفتگو و هم فکری جهت تنظیم سند همکاری اقتصادی و رسانه ای، به زمام داری رئیس سابق شورای عالی استان آذربایجان شرقی و همچنین عضو […]

جلسه هم اندیشی با مشاوران و مدیران عالی کشور

مجموعه الویا با توجه به رسالت های حساس خود در راستای تحول ، هوشمند سازی و مدرنیته شدن زیر ساخت های کشور عزیزمان و همچنین محور ها و چالش های گسترده در مسیر محقق شدن آن رسالت ها ؛ به گونه ای سیاست های خود را تعریف کرده است که در کنار نیروهای متخصص و […]